Świadczenie Dobry Start

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje
w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada br.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Sposób składania wniosków:

  1. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. Bema 1, pok. 2 lub pok. 4

  2. drogą elektroniczną za pomocą:

  • Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),

  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną

Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia „Dobry start” oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” będzie wysyłana na wskazany adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku).

Adres poczty elektronicznej, z którego będą wysyłane informacje o przyznanym świadczeniu: sekretariat@mops

Wnioskodawcy, którzy nie wskażą adresu poczty elektronicznej będą mogli odebrać informacje
o przyznaniu świadczenia „Dobry start” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Nowym Stawie, Bema 1, pok. 2.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061), świadczenie „Dobry start” przysługuje:
– rodzicom,
– opiekunom faktycznym,
– opiekunom prawnym,
– rodzinom zastępczym,
– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
– osobom uczącym się.

Zgodnie z § 4 ust. 2 – 3 rozporządzenia, świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start”przysługuje także w przypadku:
– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kiedy świadczenie dobry start nie przysługuje?
Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia,
świadczenie dobry start nie przysługuje:
– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga: świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.