Świadczenie Dobry Start

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje
w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada br.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.