Przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje, iż z dniem 02.12.2010 został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działajacy przy MOPS.

W skład zespołu wchodza przedstawiciele:

 • Gimnazjum w Nowym Stawie
 • Komendy Powiatowej Policji w Malborku
 • Sądu Rejonowego w Malborku
 • Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy”AGAPE” w Nowym Stawie
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NOVAMED

Do zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in.:

 1. Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub
  środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu
  postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź
  środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w
  tym celu przewidzianych przepisami prawa.
 2. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb
  poradnictwa socjalnego lub prawnego, osobom, rodzinom, grupom problemowym
  i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu
  swoich problemów.
 3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur
  mających na celu jej powstrzymanie.
 4. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy
  w rodzinie.
 5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.
 6. Działania skierowane do całego środowiska, którego problem dotyczy.

Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie ul. Bema 1, pokój nr 6 w godz. 8.00 do 15.00


regulamin gminnego zespolu interdyscyplinarnego
kwestionariusz zgloszeniowy gminnego zespolu interdyscyplinarnego
Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających