Program Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze w Gminie Nowy Staw

Program Czyste powietrze przewiduje dwa sposoby ubiegania się o dofinansowanie o dotację na wymianę źródła ciepła w budynku jednorodzinnym lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w programie przy podwyższonym poziomie dofinansowania nie powinien przekraczać:

1564 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

2189 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje dofinansowanie dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł, w tym przypadku nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaś ubiegając się o podwyższony poziom dofinansowania zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska (osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego),
do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wykazujące przeciętny miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego.

W naszym Urzędzie Miejskim takie zaświadczenie wydawane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w pokoju nr 2.

Dochodem w rozumieniu ustawy art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych jest:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie);
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, (organ ustala je na podstawie dołączonego przez Ciebie do wniosku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego);
 3. dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstawie Twojego oświadczenia – Część III wniosku);
 4. dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie podanej przez Ciebie wielkości gospodarstwa – Część IV wniosku). Do dochodu nie są wliczane m.in.:
 • świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • świadczenia rodzinne wymienione w art. 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych.

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wylicza się z sumy dochodów wszystkich osób zamieszkujących się w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy/kalendarzowy poprzedzający datę złożenia wniosku, podzieloną na 12 miesięcy oraz na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

– w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia tj. w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłaty.

Poniżej znajduje się do pobrania i wydruku formularz wniosku o wydanie zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wniosek o żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu:

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu