Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20

Strona internetowa jest aktualnie w trakcie przebudowy i jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Mikos, admin@mops.nowystaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 271 56 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. Generała Józefa Bema 1
 • Do budynku prowadzą dwa wejście od ul. Generała Józefa Bema 1 i z tyłu budynku
 • Do wejścia głównego prowadzą schody.
 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
 • Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest przycisk przed głównym wejściem do budynku umożliwiający poproszenie o pomoc pracownika ośrodka pomocy społecznej, który zapewni wsparcie w załatwianiu spraw I opiekę na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Do wejścia drugiego nie ma schodów. Osoba niepełnosprawna ma możliwość bez problemowego dostania się do wnętrza budynku i wezwania pracownika ośrodka pomocy społecznej
 • Nad wejściem niema głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome I słabowidzące.
 • Drugie wejście nie posiada schodów do wejścia do budynku,
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku I wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym I psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (piktogramy) z podstawowym funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji oraz oznaczenia kontrastowe na schodach.
 • Brak tłumacza języka migowego.

————————————————————————————————————-

Dokumenty:

 1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

2. Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Staie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

3. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego