Kategorie
Aktualności

Informacja o istotnych zmianach w ustawie o dodatku węglowym

Opublikowana w dniu 19 września 2022 roku ustawa z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym:

Art. 50. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

 1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane, paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,

 1. b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”,

 1. c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).”,

 1. d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”,

 1. e) w ust. 14 wyrazy „uwierzytelnia z z wykorzystaniem profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”,

15b. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.

15c. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

15d. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

15e. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 15b, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.”;

Ustawa wprowadziła również normę intertemporalną zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i te kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.

Kategorie
Aktualności

Instrukcja prawidłowego podpisywania wniosków elektronicznych

W celu prawidłowego podpisania i wysłania wniosku drogą  elektroniczną należy wykonać następujące kroki:

 1. Pobrać i wypełnić wniosek
  dodatek osłonowy 
  dodatek węglowy
 2. Podpisać wypełniony wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
  2 a) instrukcja podpisywania dokumentu profilem zaufanym
  1. Otwieramy stronę https://www.gov.pl/
  2. Wybieramy zakładkę Dla Obywatela
  3. Następnie pozycję Dokumenty i dane osobowe
  4. Następnie Inne sprawy / Podpisz dokumenty elektroniczne – wykorzystaj profil zaufany
         5. Klikamy START, wskazujemy trzecią opcję „chcę elektronicznie podpisać dokument, który ma ” i klikamy DALEJ
         6. Na nowej stronie klikamy przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT
  7. Wybieramy wcześniej wypełniony przez nas dokument i klikamy PODPISZ
  8. Logujemy się danymi profilu zaufanego
  9. Podpisujemy dokument i pobieramy wygenerowany plik w formacie xml na komputer
 3. Wysłać wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  z zastosowaniem konta EPUAP
  1. Otwieramy stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
  2. Klikamy WYŚLIJ PISMO OGÓLNE, następnie określamy sposób logowania
  3. Kolejno wypełniamy niezbędne pola, takie jak:
  1. Wybór urzędu lub instytucji: Miejski Ośrodek Pomocy              Społecznej w Nowym Stawie
  2. Rodzaj pisma: wniosek
  3. Tytuł pisma / Treść pisma: np wniosek o dodatek                        węglowy
 4. Dla pozycji załącznik dodajemy dwa dokumenty. wypełniony dokument (uwzględniony jest skan dokumentu) oraz wygenerowany podpisany dokument w formacie XML
 5. Klikamy Dalej, następnie Przejdź do podpisu i podpisujemy pismo przewodnie.
Kategorie
Aktualności

Informacja – dodatek węglowy

INFORMACJA17 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy będzie wypłacany do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Czas na składanie wniosków w gminach jest do 30 listopada 2022 r. Wypłata środków ma trafiać na konto wskazane we wniosku.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego podlega weryfikacji w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której
mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. Poz. 1692).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek .

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku węglowego przekażemy na wskazany adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego ma możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Klauzula

Kategorie
Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

informuje, że w roku 2022r przystąpił do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, które chciałyby otrzymać pomoc żywnościową i spełniają kryterium dochodowe, tj. osoba samotna – 1707,20zł netto, osoba w rodzinie – 1320,00zł netto, prosimy o kontakt telefoniczny (055 276 15 40) lub osobisty w siedzibie Ośrodka.

Z uwagi na ograniczoną ilość decyduje kolejność zgłoszeń.

Plik z informacją  o skierowaniu

Kategorie
Aktualności

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

informuje, że od dnia 01 lutego 2022r. wydaje skierowania na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Zainteresowane osoby/rodziny prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. Ośrodkiem.

Liczba skierowań jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do w/w pomocy decyduje data zgłoszenia się osoby/rodziny.

O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00zł dla osoby w rodzinie.

Do w/w pomocy brany jest pod uwagę dochód netto za miesiąc styczeń 2022r.

Kategorie
Aktualności

Nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o Nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Więcej informacji dostępnych w poniższym odnośniku :

Dodatek osłonowy

 

Kategorie
Aktualności

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500 plus składamy w ZUS!

Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500 plus” zacznie przejmować ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć do ZUS-u.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie będzie prowadził tylko postępowania wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz będzie prowadził sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Ośrodek będzie również realizował wypłatę świadczeń 500+ przyznanych na wnioski złożone przed 1 stycznia 2022r. zgodnie z harmonogramem.

 

Kategorie
Aktualności

Harmonogram wypłat 2022

Poniżej dokument do pobrania w formacie pdf z pełnym harmonogramem wypłat na rok 2022

Plik pdf

Kategorie
Aktualności

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
• skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 450 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 27,32400 ton żywności;
– 1800 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 450 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:
◦ edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 450 uczestników (on-line)
◦ żywieniowo dietetycznych – 0 spotkań dla 0 uczestników
◦ Kulinarnych – 0 spotkań dla 0 uczestników
◦ Niemarnowania żywności – 0 spotkań dla 0 Uczestników
◦ Innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 Uczestników

Kategorie
Aktualności

Nowy adres strony Biuletynu Informacji Publicznej

Odświeżony Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępny jest
pod poniższym adresem internetowym:

https://bipmopsnowystaw.nv.pl/