Kategorie
Aktualności archiwum

Ochrona danych osobowych

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje, że Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie  jest Pani Anna Skowron e-mail : iod@mops.nowystaw.pl .

 
 
Kategorie
Aktualności

Komunikat – Dodatek węglowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym gospodarstwa domowe, których wnioski pozostały bez rozpatrzenia z uwagi na fakt zamieszkiwania pod jednym adresem więcej niż jednego gospodarstwa domowego mogą ponownie składać wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zamieszkiwanie w odrębnych lokalach i tworzenie osobnych gospodarstw domowych. 

Przyznanie dodatku węglowego nastąpi w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych.

Dodatkowo gospodarstwa domowe, które otrzymały decyzje odmowne w związku ze złożoną deklaracją do CEEB po 11 sierpnia 2022r. również mogą ponownie ubiegać się o w/w świadczenie.

Świadczenie zostanie przyznane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego będzie źródło wymienione w ustawie o dodatku węglowym, tj. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Realizacją wniosków o dodatek węglowy zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka tel. 55 276 15 40.

Kategorie
Aktualności

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją na terenie powiatu malborskiego

1) Starostwo Powiatowe w Malborku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).

Dni i godziny otwarcia:
– poniedziałek: 11.30 – 15.30
– wtorek: 7.30 – 15.30
– środa: 11.30 – 15.30
– czwartek: 7.30 – 15.30
– piątek: 7.30 – 15.30

Lokalizacja: pokój 230 (II piętro), Starostwo Powiatowe w Malbork, Plac Słowiański 17, Malbork

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl

2) Urząd Miejski w Nowym Stawie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).

Dni i godziny otwarcia:
– poniedziałek: 7.30 – 11.30
– środa: 7.30 – 11.30

Lokalizacja: Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie, ul. Słowackiego 6, Nowy Staw

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl

3) Urząd Gminy Stare Pole

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radcę prawnego Dawida Dziewiątkowskiego, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku oraz adwokata Bogdana Statkiewicza, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Dni i godziny otwarcia:

poniedziałek 11.00 – 15.00 (radca prawny)

wtorek 11.00 – 15.00 (radca prawny)

środa 13.00 – 17.00 (adwokat)

czwartek 11.30. –15.30 (adwokat)

piątek 10.00 – 14.00 (naprzemiennie adwokat i radca)

Lokalizacja: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, Stare Pole, pok. nr 6

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl

Kategorie
Aktualności

Nowa lokalizacja punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

UWAGA

Od dnia 2 listopada 2022 r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego jest zlokalizowany w budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie, ul. Słowackiego 6

Kategorie
Aktualności

Informacja – inne źródła ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznawania oraz wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw domowych” nie zostaną zakończone w przewidzianym ustawowo terminie tj. w terminie miesiąca od złożenia wniosku o jego przyznanie.

Powodem zaistnienia powyższej sytuacji jest:

 1. brak środków finansowych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które nie zostały przekazane do dnia 23 października 2022 r. pomimo złożonego do Pana Wojewody zapotrzebowania,
 2. konieczność dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w każdej sprawie.

Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty na kompletne i prawidłowo złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Kategorie
Aktualności

Informacja – dodatek węglowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wypłaty dodatku węglowego nie zostaną rozpatrzone w przewidzianym ustawowo terminie tj. 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Powodem zaistnienia powyższej sytuacji jest:

 1. brak środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, które nie zostały przekazane pomimo złożonego zapotrzebowania,
 2. konieczność dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w każdej sprawie.

Nadmieniamy, że wypłaty na kompletne i prawidłowo złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione niezwłocznie  po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Kategorie
Aktualności

Informacja o istotnych zmianach w ustawie o dodatku węglowym

Opublikowana w dniu 19 września 2022 roku ustawa z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym:

Art. 50. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

 1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane, paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,

 1. b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”,

 1. c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).”,

 1. d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”,

 1. e) w ust. 14 wyrazy „uwierzytelnia z z wykorzystaniem profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”,

15b. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.

15c. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

15d. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

15e. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 15b, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.”;

Ustawa wprowadziła również normę intertemporalną zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i te kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.

Kategorie
Aktualności

Instrukcja prawidłowego podpisywania wniosków elektronicznych

W celu prawidłowego podpisania i wysłania wniosku drogą  elektroniczną należy wykonać następujące kroki:

 1. Pobrać i wypełnić wniosek
  dodatek osłonowy 
  dodatek węglowy
 2. Podpisać wypełniony wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
  2 a) instrukcja podpisywania dokumentu profilem zaufanym
  1. Otwieramy stronę https://www.gov.pl/
  2. Wybieramy zakładkę Dla Obywatela
  3. Następnie pozycję Dokumenty i dane osobowe
  4. Następnie Inne sprawy / Podpisz dokumenty elektroniczne – wykorzystaj profil zaufany
         5. Klikamy START, wskazujemy trzecią opcję „chcę elektronicznie podpisać dokument, który ma ” i klikamy DALEJ
         6. Na nowej stronie klikamy przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT
  7. Wybieramy wcześniej wypełniony przez nas dokument i klikamy PODPISZ
  8. Logujemy się danymi profilu zaufanego
  9. Podpisujemy dokument i pobieramy wygenerowany plik w formacie xml na komputer
 3. Wysłać wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  z zastosowaniem konta EPUAP
  1. Otwieramy stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
  2. Klikamy WYŚLIJ PISMO OGÓLNE, następnie określamy sposób logowania
  3. Kolejno wypełniamy niezbędne pola, takie jak:
  1. Wybór urzędu lub instytucji: Miejski Ośrodek Pomocy              Społecznej w Nowym Stawie
  2. Rodzaj pisma: wniosek
  3. Tytuł pisma / Treść pisma: np wniosek o dodatek                        węglowy
 4. Dla pozycji załącznik dodajemy dwa dokumenty. wypełniony dokument (uwzględniony jest skan dokumentu) oraz wygenerowany podpisany dokument w formacie XML
 5. Klikamy Dalej, następnie Przejdź do podpisu i podpisujemy pismo przewodnie.
Kategorie
Aktualności

Informacja – dodatek węglowy

INFORMACJA17 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy będzie wypłacany do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Czas na składanie wniosków w gminach jest do 30 listopada 2022 r. Wypłata środków ma trafiać na konto wskazane we wniosku.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego podlega weryfikacji w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której
mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. Poz. 1692).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek .

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku węglowego przekażemy na wskazany adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego ma możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Klauzula

Kategorie
Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

informuje, że w roku 2022r przystąpił do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, które chciałyby otrzymać pomoc żywnościową i spełniają kryterium dochodowe, tj. osoba samotna – 1707,20zł netto, osoba w rodzinie – 1320,00zł netto, prosimy o kontakt telefoniczny (055 276 15 40) lub osobisty w siedzibie Ośrodka.

Z uwagi na ograniczoną ilość decyduje kolejność zgłoszeń.

Plik z informacją  o skierowaniu

Kategorie
archiwum

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowo 2014-2020